Projekt EÚ.eu

Prijímateľ

Názov:                                                MARRYLINE, s.r.o.                                     
Sídlo:                                                  Holubyho námestie 5, 911 01 Trenčín
IČO:                                                     47070013                  

 
Názov projektu:
                 Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti MARRYLINE, s.r.o.    
 
Hlavný cieľ projektu:                      Strategickým cieľom projektu je rast
                                                                   konkurencieschopnosti spoločnosti MARRYLINE, s.r.o.
Výška finančného príspevku:    190 498,21 EUR
Miesto realizácie projektu:         Trenčín 
Poskytovateľ:                                      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
                                                                    republiky, v zastúpení Ministerstvo hospodárstva
                                                                    Slovenskej republiky
Kód výzvy:                                            OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04
Operačný program:                         Výskum a inovácie 
Spolufinancovaný fondom:         Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:                                        3      Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
Investičná priorita:                          3. 3  Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít
                                                                   pre vývoj produktov a služieb
Špecifický cieľ:                                   3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
 
                                                                                                                                       www.opvai.sk