Projekt EÚeu

Operačný program:
Operačný program Výskum a inovácie

Názov projektu: Obstaranie inovatívnych technológií za účelom zvýšenia inovačnej kapacity spoločnosti MARRYLINE, s. r. o.

Kód projekt ITMS: NFP313010C510

Spolufinancovaným fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Výška nenávratného finančného príspevku: 189 940,05 EUR

 

Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom projektu: Zvýšenie inovačnej kapacity spoločnosti MARRYLINE, s. r. o. obstaraním inovatívnych technológií. Predmetom projektu je obstaranie najmodernejších technológií pre inováciu existujúceho procesu výroby zlatých šperkov a klenotov, inováciu produktu a organizačná inovácia. Bez inovácie je ďalšia činnosť žiadateľa ohrozená a v horizonte pár rokov aj likvidačná. Inovácia zabezpečí existenčnú schopnosť spoločnosti MARRYLINE, s. r. o. na dlhé časové obdobie. Inováciou sa dosiahne:

- zachovanie výroby a zamestnanosti,

- zvýšenie konkurencieschopnosti,

- pokrytie dopytu odberateľov,

- zlepšenie kvality poskytovaných služieb,

- získanie nových trhov a nových odberateľov,

- zvýšenie zamestnanosti,

- zvýšenie inovačnej kapacity,

- zvýšenie efektivity a produktivity práce,

- nárast tržieb,

- nárast pridanej hodnoty,

- reálne zvýšenie mzdy zamestnancov.

Nová technológia je navrhovaná tak, aby negatívne neovplyvňovala životné prostredie. Zrealizovaný projekt bude mať priamy pozitívny efekt na cieľové skupiny a to odberateľov, dodávateľov aj zamestnancov žiadateľa.

 

Prínos do budúcnosti:

• produkcia novej technológie,

• inovačné technologické a automatické prvky nových zariadení,

• vyššia kvantita – objem produkcie, efektívnosť,

• zníženie výrobných nákladov,

• ponuka kompletných služieb a tým udržanie žiadateľa na trhu.